بارم‌بندی درس دین و زندگی (2) پایه یازدهم متوسطه دوم کد 111204

رشته های علوم تجربی، ریاضی، فنی و حرفه‌ای و کاردانش

دوره دوم متوسطه ـ سال تحصیلی 97 ـ 1396

 

الف: ارزشیابی مستمر

1- قرائت قرآن کریم (4 نمره):

- از هر دانش‌آموز در هر نوبت حداقل 3 بار وهر بار حداقل 5 تا7 سطر از قرائت آیات ابتدای درس, ارزشیابی به عمل می‌آید.( پرسش از قرائت سایر آیاتی که در درس آمده، بلامانع است.).به ازای هر غلط روخوانی 25/0 از چهار نمره کسر می‌شود.

- در صورتی که دانش‌آموز حروف خاص عربی را صحیح تلفظ نمی‌کند به ازای هر حرف 25/0 وحداکثر یک نمره از قرائت اوکسر می‌شود.

- درصورتی که دانش‌آموزآیات را به صورت مقطع ومکرر بخواند از5/0نمره تا1نمره از نمره قرائت اوکسرمی‌شود.

- چنانچه دانش‌آموز آیات را به شیوه ترتیل یا تحقیق و با رعایت احکام ضروری تجوید بخواند از 5/0 تا 1 نمره به نمره قرائت او افزوده می‌شود.

2- انجام فعالیت‌های داخلدرس و پرسش از متن (7 نمره)  :

- فعالیت های فردی یا گروهی دانش آموزان در کلاس که در هر درس با عناوینی مانند : فعالیت کلاسی، بررسی و مقایسه مشخص شده اند.

 - سؤال هایی که دبیر هنگام تدریس از دانش آموزان می پرسد .

3- پاسخ به سؤال های بخش اندیشه و تحقیق (4 نمره)

- سؤال ها وفعالیت های مربوط به اندیشه و تحقیق ، باتوجه به توانایی دانش آموزان درپاسخ گویی

- سؤال هایی که دبیر در جلسه بعد از تدریس از دانش آموزان می پرسد.

4- مشارکت در کار‌ گروهی و گفت و گوها (5 نمره )

 

تذکر: دانش‌آموزانی که برخی از کارهای بخش «پیشنهاد» کتاب درسی یا به ابتکار خود؛ فعالیت‌های ادبی، هنری و تحقیقی دیگری را انجام می دهند 2 نمره فوق ‌العاده به نمره مستمر آنها(تا سقف نمره 20) در هر نوبت تحت عنوان «خلاقیت‌های علمی و هنری» اضافه می‌گردد.

 

ب: ازرشیابی پایانی

1- امتحان قرائت قرآن کریم(4 نمره):

ازهردانش‌آموز در هر امتحان پایانی دو نیم صفحه ازآیات شریفه ابتدای هر درس،امتحان قرائت به عمل می آید. شیوه نمره گذاری به همان صورتی است که در ارزش یابی مستمر انجام می گیرد.

 

2- امتحان کتبی از محتوای دروس ( 16 نمره)

شهریور، بزرگسال و دی‌ماه

پایانی نوبت دوم

پایانی نوبت اول

درس

2

5

5

اول و دوم

3

6

سوم و چهارم

5/2

5

پنجم و ششم

5/2

5/3

 

هفتم و هشتم

5/3

5/4

 

نهم و دهم

5/2

3

 

یازدهم و دوازدهم

16

16

16

جمع

 

1- موارد زیر در ارزشیابی پایانی لحاظ نشود :

پیشنهاد ها، پاورقی‌ها، بیشتر بدانیم و فعالیت‌هایی که با علامت ستاره مشخص شده اند.

2- حفظ کردن عین آیات وروایات و ترجمه آنها ضروری نیست، بلکه برداشت واستنباط از آن ها اهمیت دارد. بنابر این نباید سوال به گونه ای طراحی شود که لازمه آن حفظ کردن ِآیه یا ترجمه آن باشد، بلکه صرفا باید از مفهوم و پیام آیه سوال طراحی شود.

3- آیات ابتدای هر درس برای قرائت در کلاس است و صرفا در ارزشیابی مستمر و پایانی به صورت شفاهی از دانش آموزان پرسیده می شود( 4 نمره) و نباید هیچ گونه سوالی در امتحانات کتبی و آزمون های ورودی دانشگاه ها از این آیات طراحی شود.

4- ترجمه آیات ابتدای هر درس

 

 

 

 

الف - اقلیت های کلیمی ، زردشتی وآشوری

 ارزشیابی مستمر و پایانی هر کدام  20 نمره ( نوبت اول ، دوم و شهریِور ):

       1 –کتاب مشترک تعلیمات ادیان واخلاق (سال گذشته)  (10نمره)

      2- کتاب اختصاصی هریک از اقلیت های مذکور    (10نمره)

ب- اقلیت ارمنی : به علت نداشتن کتاب اختصاصی،  تمام 20 نمره ارزشیابی مستمر و20 نمره  ارزشیابی پایانی به کتاب مشترک تعلیمات ادیان واخلاق (سال گذشته) اختصاص دارد.

 

بارم‌بندی درس دین و زندگی (2) پایه یازدهم متوسطه دوم کد 111205

رشته علوم انسانی

دوره دوم متوسطه ـ سال تحصیلی 97 ـ 1396

 

الف: ارزشیابی مستمر

1- قرائت قرآن کریم (4 نمره)

- از هر دانش‌آموز در هر نوبت حداقل 3 بار وهر بار حداقل 5 تا7 سطر از قرائت آیات ابتدای درس, ارزشیابی به عمل می‌آید.( پرسش از قرائت سایر آیاتی که در درس آمده، بلامانع است.).به ازای هر غلط روخوانی 25/0 از چهار نمره کسر می‌شود.

- در صورتی که دانش‌آموز حروف خاص عربی را صحیح تلفظ نمی‌کند به ازای هر حرف 25/0 وحداکثر یک نمره از قرائت اوکسر می‌شود.

- درصورتی که دانش‌آموزآیات را به صورت مقطع ومکرر بخواند از5/0نمره تا1نمره از نمره قرائت اوکسرمی‌شود.

- چنانچه دانش‌آموز آیات را به شیوه ترتیل یا تحقیق و با رعایت احکام ضروری تجوید بخواند از 5/0 تا 1 نمره به نمره قرائت او افزوده می‌شود.

2- انجام فعالیت‌های داخل درس و پرسش از متن (7 نمره) 

- فعالیت های فردی یا گروهی دانش آموزان در کلاس که در هر درس با عناوینی مانند : فعالیت کلاسی, بررسی و مقایسه مشخص شده اند.

 - سؤال هایی که دبیر هنگام تدریس از دانش آموزان می پرسد .

3- پاسخ به سؤال های بخش اندیشه و تحقیق (4 نمره)

- سؤال ها وفعالیت های مربوط به اندیشه و تحقیق ، باتوجه به توانایی دانش آموزان درپاسخ گویی

- سؤال هایی که دبیر در جلسه بعد از تدریس از دانش آموزان می پرسد.

4- مشارکت در کار‌ گروهی و گفت و گوها (5 نمره )

 

تذکر: دانش‌آموزانی که برخی از کارهای بخش«پیشنهاد» کتاب درسی یا به ابتکار خود  فعالیتهای ادبی، هنری و تحقیقی دیگری را انجام می دهند 2 نمره فوق ‌العاده به نمره مستمر آنها(تا سقف نمره 20 ) در هر نوبت  تحت  عنوان «خلاقیت‌های علمی و هنری» اضافه می‌گردد.

 

ب: ازرشیابی پایانی

1- امتحان قرائت قرآن کریم(4 نمره)

ازهردانش‌آموز در هر امتحان پایانی دو نیم صفحه ازآیات شریفه ابتدای هر درس،امتحان قرائت به عمل می آید. شیوه نمره گذاری به همان صورتی است که در ارزش یابی مستمر انجام می گیرد.

 

2- امتحان کتبی از محتوای دروس ( 16 نمره)

شهریور

پایانی نوبت دوم

پایانی نوبت اول

درس

5/2

5

5/4

اول،دوم و سوم

5/2

5/4

چهارم و پنجم

3

7

ششم وهفتم و هشتم و نهم

2

3

 

ده و یازده

2

5/2

دوازده و سیزده

2

5/2

 

چهارده و پانزده

2

3

 

شانزده و هفده و هجده

16

16

16

جمع

 

موارد زیر در ارزشیابی پایانی لحاظ نشود:

1- پیشنهاد ها، پاورقی ها، بیشتر بدانیم و فعالیت هایی که با علامت  ستاره مشخص شده اند.

2- حفظ کردن عین آیات وروایات و ترجمه آنها ضروری نیست ، بلکه برداشت واستنباط از آن ها اهمیت دارد. بنابر این نباید سوال به گونه ای طراحی شود که لازمه آن حفظ کردن ِآیه یا ترجمه آن باشد، بلکه صرفا باید از مفهوم و پیام آیه سوال طراحی شود.

3- آیات ابتدای هر درس برای قرائت در کلاس است و صرفا در ارزشیابی مستمر و پایانی به صورت شفاهی از دانش آموزان پرسیده می شود( 4 نمره) و نباید هیچ گونه سوالی در امتحانات کتبی و آزمون های ورودی دانشگاه ها از این آیات طراحی شود.

4-ترجمه آیات ابتدای هر درس

 

به نام خدا

قابل توجه همکاران گرامی

ضمن تشکر و قدردانی از تمامی دوستانی که درسال تحصیلی 96-95 در برنامه نقد و بررسی کتاب دین و زندگی پایه دهم با دبیرخانه تعامل جدی داشتند، به اطلاع می رساند که درسال جدید براساس برنامه عملیاتی در نظر داریم کتب دین و زندگی پایه پیش دانشگاهی فعلی و دین و زندگی پایه یازدهم را با مشارکت جدی شما عزیزان به بوته نقد بگذاریم .

شایسته است با عنایت به نکات و شاخص های ذیل و طبق جدول زمان بندی برنامه عملیاتی نسبت به این مهم اقدام گردد .

نکات قابل توجه:

 • ·         با توجه به این که بازنویسی کتاب دوازدهم در دستور کار دفتر تألیف قرار دارد، نقد کتاب پیش دانشگاهی در اولویت قرار گرفته است و انشا الله تا 15/09/96 پرونده آن بسته شده و سپس به نقد کتاب پایه یازدهم می پردازیم.
 • ·         با هماهنگی  به عمل آمده با دفتر تألیف ، اسامی دبیرانی که بیشترین تلاش را در نقد کتاب داشته باشند در  صفحه آخر کتاب درسی درج  و لوح تقدیر از طرف مدیر کل دفتر تألیف تقدیم خواهد شد .

 لذا پیشنهاد می شود برای نقد هر درس ،10 امتیاز در نظر گرفته شود و اسامی 5 نفر از دبیرانی که بیشترین امتیاز را کسب نمایند جهت تشویق ،به دبیر خانه معرفی شوند . بدیهی است ارسال دو نمونه از بهترین نقد هر کدام از دبیرانی که به دبیرخانه معرفی می شوند الزامی است .

 • ·          اسامی پنج نفر از همکارانی که بهترین متن پیشنهادی را برای جایگزینی متون مندرج در کتاب ارسال نمایند و مورد پذیرش دفتر تألیف قرار گیرد در صفحه اول کتاب به عنوان همکار در شورای برنامه ریزی درج خواهد شد .
 • ·          به صلاحدید سرگروره محترم  استان ،برای کلیه دبیرانی که اهداء تقدیر نامه لازم باشد ، از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد، اقدام خواهد شد .

 

 • ·         شایسته است سرگروه های محترم استان ها ، نسبت به اطلاع رسانی به موقع به مناطق استا ن  و فراهم آوردن زمینه حضور حد اکثری دبیران  توانمند ، اقدام مقتضی را انجام داده   و حد اکثر تا 15/09/96جمع بندی نظرات همکاران را در یک فایل به دبیرخانه ارسال نمایند .
 • ·         عنایت شود مجموعه نظرات همکاران در یک فایل جمع بندی شده  و به دبیرخانه ارسال گردد. به طور جد از ارسال پراکنده نظرات همکاران خود داری گردد .

 بدیهی است مسؤولیت اطلاع رسانی و نظارت بر حسن انجام کار بعهده سرگروه محترم و گروه آموزشی  استان می باشد.

 

شاخص های نقد کتاب درسی پیش دانشگاهی :

 • ·         نقاط قوت هردرس کدام است ؟ دلیل شما مبنی بر نقطه قوت بودن آن چیست ؟  راهکار شما برای تقویت آن کدام است؟
 • ·         نقاط ضعف هر درس کدام است ؟ دلیل شما بر نقطه ضعف بودن آن چیست ؟ راهکار شما برای رفع  آن کدام است؟
 • ·         حذف چه مواردی اعم ازمتن ،تصویر ،فعالیت و ..... در این درس الزامی است  ؟
 • ·         افزودن چه مواردی اعم ازمتن ،تصویر ،فعالیت و ..... در این درس الزامی است ؟
 • ·         طرح و پرداختن به چه شبهاتی در این درس لازم و ضروری است ؟ افزودن آن در چه قسمتی از کتاب لازم است ؟
 • ·         ذکر نکات نگارشی و اشتباهات تایپی موجود در کتاب.
 • ·         تاکید می شود  به جهت نظم بیشتر و استفاده بهینه از زحماتی که همکاران تقبل می فرمایند ، لازم است دقیقا مشخص شود  که این نقد و نقطه نظر و راهکارپشنهادی مربوط به کدام درس ، کدام صفحه  و کدام سطر است .
 • ·         جهت هماهنگی  بیشتر و استفاده بهینه  از نقد های شما عزیزان ، فرمت زیر پیشنهاد می گردد:

 

نقد درس  اول پیش دانشگاهی (هستی بخش)

 • ·         نقاط قوت هر درس کدام است ؟ دلیل شما مبنی بر نقطه قوت بودن چیست؟ راهکار شما برای تقویت آن چیست؟

        صفحه  ..................... سطر .......................

نقاط قوت :

.......................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................

دلیل :

.......................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................

راهکار:

....................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................

 • ·         نقاط ضعف هر درس کدام است ؟ دلیل شما مبنی بر نقطه ضعف بودن چیست؟ راهکار شما برای رفع آن چیست؟

                      صفحه  ..................... سطر .......................

نقاط ضعف:

.......................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................

دلیل :

.......................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................

راهکار:

....................................................................................................................................................................................................

 

 

 • ·         حذف چه مواردی اعم ازمتن ،تصویر ،فعالیت و ..... در این درس الزامی است  ؟

 

       صفحه  ..................... سطر .......................

مورد قابل حذف :

.......................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................

دلیل :

.......................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................

یشنهاد جایگزین:

....................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................

 

 • ·         افزودن چه مواردی اعم ازمتن ،تصویر ،فعالیت و ..... در این درس الزامی است ؟

      صفحه  ..................... سطر .......................

مورد قابل افزودن :

.......................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................

دلیل :

.......................................................................................................................................................................................................

 

 • ·         طرح و پرداختن به چه شبهاتی در این درس لازم و ضروری است ؟ افزودن آن در چه قسمتی از کتاب لازم است ؟

صفحه  ..................... سطر .......................

طرح شبهه:

.......................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................

دلیل احساس نیاز :

.......................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................

محل درج ویا پرداختن به شبهه در کتاب درسی :

....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................

 • ·         ذکر نکات نگارشی و اشتباهات چاپی کتاب

 صفحه  ..................... سطر .......................

 • ·         نقطه نظر :

.......................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

گروه آموزشی استان  ...............

 

 

 

 

 

دبیرخانه راهبری کشوری درس دین و زندگی مستقر در استان یزدتاریخ : یکشنبه 14 آبان‌ماه سال 1396 | 08:38 ب.ظ | چاپ | نویسنده: . | نظرات (0) (0 لایک)
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


 • اریک صدا