انسان های به ظاهر مدرن غربی که از معنویات به دور می باشند، حریص، عجول و عنان گسیخته هستند و قصد دارند جوانان یا به عبارتی نسل آینده ایران اسلامی را مورد تهاجم قرار داده و آنها را در دام فرقه های نوظهور انحرافی گرفتار کنند.

دو عامل مهم در آسیب پذیری جوانان در اینباره حائز اهمیت است که عبارتند از:

    عوامل درون زا
عوامل بیرون زا

عوامل که از شخصیت واقعی فرد ریشه می گیرد در عوامل درون زا مؤثر است و عوامل محیطی در عوامل بیرون زا تأثیر بسزایی دارد. این مقاله به بررسی علل مؤثر در هر یک از عوامل درونی و بیرونی انحراف عقیدتی جوانان می پردازد.

عوامل درون زا: شامل فطرت جوانی، مشکلات عقیدتی فکری، نیاز به هویت، میل به متفاوت بودن، بی بند و باری، میل به قدرت، مدگرایی، عقده های جوانی .. هستند.

فطرت جوانی: از آنجا که فطرت جوانان پاک و خالی از زنگار است و  شوق ارتباط با موجود برتر در نزد آنها بیشتر است و به این خاطر امکان گرفتار شدن جوانان در دام صیادان شیاد که آگاهی کامل از این فطرت ذاتی جوانان دارند بشتر است. امام علی (ع) دل جوان را همچون سرزمین آماده و پاکی می داند که هر بذری در آن افشانده شود؛ همان را قبول می کند. رسول خدا (ص) نیز فرموده اند « أوصیکم بالشباب خیرا، فإنهم أرق أفئده» شما را به نیکی درباره جوانان سفارش می کنم به درستی که قلوب آنان نرمتر و مهربان تر است.

بنابر این در صورت عدم مدیریت صحیح، چشم طمع دشمنان به فطرت جوانان دوخته می شود و از طرریق می خواهند به مقاصد شوم خود نائل شوند.

مشکلات عقدیتی و فکری: عمده دلیل گرایش برخی از جوانان به فرقه های نوظهور  از روی لهو و لعب است. چون جوان هیچ شناختی از عقاید اصلی این فرقه ها ندارد از این رو در دام آنها گرفتار می شود. در قرآن مجید آمده است: « سرنوشت کسانی که اعمال زشت و ناشایست انجام می دهند، تکذیب آیات خداوند از سوی آنهاست.» قابل توجه این که برای این فرقه های نوظهور انحرافی معاد و توحید … هیچ گونه ارزش معنایی ندارد.

th

نیاز به هویت یابی: فرقه های نوظهور نوعی جهان بینی، انسان شناسی و ارزش های خاصی را مطرح می کنند و همچنین استعداد زیادی برای تشکل دهی به هویت جوانان را دارند و می دانند که جوان در پی هویت یابی شخصیت خویش است و از این رو با استقبال از سوی جوانان مواجه می شوند و به هدف پلید خود جهت منحرف کردن جوانان می رسند.

میل به متفاوت بودن: عده ای از جوانان به قصد جلب توجه دیگران، وارد این مکتب های انحرافی می شوند در حالی که از نیت و ماهیت وجودی آنها هیچگونه اطلاعی ندارند. بنابراین ندانسته به درون باتلاق آنها فرو می روند.

میل به بی بندو باری: در این عرفان های کاذب رسیدن به لذت زودگذر از طریق پیروی از هوای نفس، مواد مخدر  و الکل و … می باشد و همچنین از رقص و یا مصرف مواد مخدر روادنگردان برای نزدیکی به خداوند و یا برای رسیدن به آرامش استفاده می شود. گروهی از جوانان گرایش به بی بندو باری، دارند زیرا که هنوز به حدی از رشد و معرفت نرسیده اند، از اینرو با وصل شدن به این عرفان های کاذب راه را از بیراهه تشخیص نمی دهند و اعتیاد، ایدز و … دچار می شوند.

میل به قدرت: دلیل تمایل گروهی از جوانان به این فرقه های انحرافی مانند شیطان پرستی برای کسب قدرت است. زیرا برای آنها این طور توضیح داده شده که شیطان مظهر یکسری از قدرت هایی است و می تواند بخشی از قدرت خویش را به برخی از پیروانش انتقال دهد.

3
میل به مدگرایی: برخی از جوانان به دیلی علاقه به مدگرایی و متفاوت بودن به این فرقه ها روی می آورند و وقتی وارد سیاه چال آنها شدند، با شبهاتی که از طریق همین گروه ها برایشان به وجود می آید، ممکن است در بحث های معرفت شناختی دچار اشکال شوند.

عقده های جوانی: برخی از جوانان برای سرپوش گذاشتن به روی یک سری از عقده های زندگی خود به سراغ این عرفان های نوظهور می روند و با وجود عدم میل باطنی خود، دست به بعضی از کارهایی می زنند که نباید از آنها سر می زد و مسلما در آخر هم بیشتر از اول پشیمان و نادم و سرخورده می شوند.

عوامل که از شخصیت واقعی فرد ریشه می گیرد در عوامل درون زا مؤثر است و عوامل محیطی در عوامل بیرون زا تأثیر بسزایی دارد. این مقاله به بررسی علل مؤثر در هر یک از عوامل درونی و بیرونی انحراف عقیدتی جوانان می پردازد.

عوامل برون زا شامل: عدم شناخت کافی نسبت به اصول و معارف دین، تبلیغات گسترده و رسانه های استعماری، مسایل سیاسی، ظواهر و شعارهای فریبنده، مشکلات خانوادگی، دوستان ناباب، مشکلات مالی، غرب زدگی و خودباختگی، گرایش به سبک زندگی غربی.

عدم شناخت کافی نسبت به اصول و معارف دین: متأسفانه گاه کج سلیقگی ها در بیان معارف والای دینی یکی از عوامل گریز جوانان و ترغیب آنان به سمت هایی می شمود که در ظاهر بیشتر به نیازها و علایق آنان توجه دارد.

گاهی عده ای چهره ای خشک از دین را به نمایش می گذارند که جوان امروزی به خاطر لطافت طبع خود، حاضر به پذیرش چنین دینی نیست.

ضعف بعضی از عالمان بی عملی که خود به دستورات گفته شده در دین عمل نمی کنند و این خود باعث بدبین شدن جوانان نسبت به دین می شود یکی دیگر از عوامل است.

ازسویی وظیقه اصلی مبلغین دین اسلام برگرداندن میراث علمی و فرهنگی اسلام به زبان روز و پیاده کردن همه مفاهیم عالی از طریق زبان عصری در روح و جان نسل کنونی است. چنانچه حضرت رسول اکرم(ص) فرموده اند« آن کس که از وضع زمان خود آگاه است مورد هجوم اشتباهات قرار نمی گیرد.»

 اگر اعمال دین را بتوان با زندگی امروزی مردم پیوند زد و دین را در بطن زندگی جای داد مسلما برای همگان آسان و لذت بخش خواهد شد.

1

تبلیغات گسترده و رسانه های استکباری: گروه های انحرافی در جهان با استفاده از  رسانه هایی چون ماهواره، اینترنت دست به تبلیغ می زنند. این رسانه ها با درک سلایق و علایق جوانان و حمایت نظام های استعماری اهتمام در منحرف کردن نسل جوان را مرود هدف قرار می دهند.

مسائل سیاسی: یکی از اصلی ترین مؤلف های امنیت در جمهوری اسلامی ایران، دین و مذهب است و از آنجاییکه سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست، به همین دلیلی کی از راه ای  ضربه زدن گروه های منحرف، تضعیف دین و اعتقادات جوانان است.

ظواهر و شعارهای فریبنده: فرقه های انحرافی با استفاده از ظواهر فریبنده و بیان شعارهایی زیبا قصد فریب دادن جوانان ساده دل را دارند که البته متهم اصلی در این زودباوری و ساده  لوحی قشر جوان است که زود جذب ظواهر و شعارهای تو خالی و پوچ می شوند.

مشکلات خانوادگی: از آ>جا که در فرقه های انحرافی بنیاد خانواده به طور کلی نفی شده است، از اینرو برخی جوانان سرخورده و ضربه دیده از خانواده به ساگی به دنبال این گروه های منحرف می روند.

دوستان ناباب: جوان برای اینکه مقبول جمع دوستان قرار بگیرد باید با آنها معاشرت کند وبه دنبال آن ناگزیر از پذیرش هنجارها و ارزش های آنان می شود. در غیر این صورت، از جمع طرد می شود. به همین خاطر اگر در جمع فرد و یا افرادی عضو این فرقه های انحرافی باشند، به تدریج افراد دیگر را تحت تأثیر قرار می دهند و دیگران را مانند خود می کنند.

چنانچه حضرت علی (ق) درنهج البلاغه می فرمایند: « همنشینی با هوا پرستان ایمان را بدست فراموشی می سپارد و شیطان را حاضر می کند.

مشکلات مالی: برخی از جوانان به علت کمبودهای مالی برای التیام ناراحتی های ناشی از مشکلات مادی، برای رهایی از بندگرفتاری، به ریسمان فرقه های انحرافی چنگ می زنند و به دنبال آن گرفتار دام گسترده آنها می شوند.

0

عرب زدگی و خودباختگی: گاهی دیده شده به علت آشنایی انداکی که برخی از جوانان نسبت به فرهنگ غرب دارند دچار غرب زدگی می شوند و به دلیل پیروی کردن از تمدن غرب، خودباختگی را پذیرا می شوند.

بیماری سبک زندگی غربی: غربی ها با استفاده از وارد کردن لوازم جدید و جذاب که لازمه شکلی جدید از زندگی را فراهم کرده اند در صدد هستند عقایدی را که متناسب با این سبک زندگی غربی است را ترویج دهند که این همان تهاجم خاموش است و نیاز به زور و اجبار ندارد و گروهی از جوانان جذب آنان می شوند.

باید دانست که دعوت های گوناگون گروه های انحرافی باعث تشویش جوانان می شود و آرامش واقعی از دل آنان می زداید. در صورتی که آرامش واقعی در سایه ذکر خدا حاصل می شود چنانکه خداوند می فرماید: الا بذکر الله تطمئن القلوب» نکته اینکه هر آرامشی مطلوب و پسندیده نیست، آرامشی که با تعطیلی عقل و تفکر همراه باشد آرامش غیر واقعی و زیان بار است و تجویز امروز فرقه های انحرافی با تعطیل نیروی عقل و تفکر همراه است که این فرود آمند بشر از ارزش های انسانی به حد و اندازه یک موجود بی ارزش و پوچ و فاقد عقل سلیم است.

در خاتمه اینکه مقابله هوشمندانه با جنگ نرم دشمن، رصد کردن دائمی موضوعات فرهنگی و به عبارتی تهجم فرهنگی و نیز تحلیل محتوای فرمایشات ولی امر مسلمین و اتخاذ تدابیر لازم برای پرداختن اصولی و به موقع به آن، مهم ترین وظیفه مسئولان فرهنگی کشور می باشد. زیرا پیامبر اسلام (ص) می فرموده اند:« وقتی بدعت ها- مطالب نو پیدای مخالف دین) در امت پیدا شد، بر عالم است که آنچه حق است، به مردم بگوید و آشکار کند، وگرنه لعنت و نفرین خدا، فرشتگان و همه مردم بر او باد.»‌

منابع:

 بحار الانوار جلد ۴ ص ۲۳۴

بررسی علل گرایش جوانان به عرفان های نوظهور، مرزبان نامه شماره ۴، مرداد۹۱

تفاوت های عرفان دینی و عرفان های نوظهور، همان منبع

نهج البلاغه

طنین یاس